ما برنامه ریزی ساده را دوباره انجام می دهیم.

Go ahead. Start planning.

موضوع شما چیست؟ meeting ؟تو چی؟ meeting موضوع؟

تماس تلفنی
کنفرانس تلفنی
کنفرانس وب
جلسه گروه
قهوه
ناهار
نوشیدنی ها
شام