Chúng tôi đang lên kế hoạch đơn giản một lần nữa.

Go ahead. Start planning.

Chủ đề của bạn là gì meeting ?Của bạn là gì meeting môn học?

Gọi điện
Cuộc gọi hội nghị
Hội thảo trên web
Họp nhóm
Cà phê
Bữa trưa
Đồ uống
Bữa tối