Meeting Planner Kế hoạch đăng ký

Bạn có thể cảm thấy thoải mái với kế hoạch miễn phí của chúng tôi. Nếu không, hãy thử một trong những kế hoạch đăng ký của chúng tôi. Trong một thời gian giới hạn, hãy tận hưởng giá khuyến mại giới thiệu dưới đây. Mỗi kế hoạch cung cấp thời gian dùng thử 14 ngày.


Bảng giá của chúng tôi được xem tốt nhất trên màn hình lớn hơn. Hãy thử xoay thiết bị của bạn.
Tất cả giá bằng đô la Mỹ
Miễn phí
$0.00
tháng
Căn bản
$149
tháng
Chuyên nghiệp
$399
tháng
Cuộc họp 1: 1
Họp nhóm
Giới hạn kích thước cuộc họp 2 6 25
Nhắn tin tích hợp
Tích hợp lịch
Lời nhắc qua email
Yêu cầu thay đổi, sắp xếp lại thời gian và lặp lại cuộc họp
Lịch trình với tôi
Lời nhắc bằng văn bản (SMS)
Nhiều nhà tổ chức
Ghi danh coming soon coming soon

Đối với dung lượng cao hơn, tài khoản doanh nghiệp nhiều người dùng, vui lòng liên hệ chúng tôi .


Câu hỏi?