ما برنامه ریزی ساده را دوباره انجام می دهیم.

برو جلو برو شروع به برنامه ریزی کنید

موضوع شما چیست؟ meeting ؟تو چی؟ meeting موضوع؟

تماس تلفنی
کنفرانس تلفنی
کنفرانس وب
جلسه گروه
قهوه
ناهار
نوشیدنی ها
شام