برنامه ریزی ملاقات ساده

یک راه آسان برای انتخاب زمان و مکان. شامل دعوت نامه های ایمیل، نقشه ها، یادآوری ها و ادغام تقویم است.

شروع سریع

برنامه خود را meeting اکنون

موضوع چیست؟

جلسه گروه
کنفرانس تلفنی
تماس تلفنی
کنفرانس وب
قهوه
گرفتن
ارائه
جلسه کاری
یک ساعت یک مبارک
صبحانه
ناهار
شام
شراب
با هم قدم زدن